MOLDOVA, Ilia Petrov

Members of the Central Council (IRU 1971) of 37 member states
In March a meeting of the International Roma Parlament, International Roma Government and members of the International Romani Union 1971 / IRU1971 / are likely to grow is Congress. I will try to support the Bulgarian Roma community for the upcoming extraordinary parliamentary elections during our three-day international forum in Budapest.
I would appreciate if by then representatives of the Bulgarian Roma community, political entities nominated by the community, NGOs, intellectuals and intelligentsia of the Roma Commu- ensuring coherence, participation in parliamentary elections.
Only now, after 16 years I see the willingness of the Bulgarian Roma, for their involvement in public political life of the country, the only alternative for the future of their children and themselves. But ... if this does not happen, then in the next 50 years, at least I do not see opportunities to improve their living conditions, improving infrastructure in the regions where they live, solving the housing problem, health and first education of the young new generation of literate hora.Neka not everyone is mad at myself, if this time not give their vote to themselves, their elected representatives.
Then WMO International Roma Union 1971 (winner of the symbols of international Roma community) will support the efforts of BULGARIAN Roma with all lawful means.
Dear compatriots, stop at the end of the deepening demographic crisis among the Roma community, ONLY NOW THESE IZBORI- can put an early return of our children and loved ones are not wandering miles and dredgers in foreign countries to earn a living .
I assure you that the central executive council IRU, together with the International Council of Ministers Roma-IRU1971, will be with you if you want it.

През март месец на срещата на International Roma Parlament,International Roma Government и членовете на International Romani Union 1971 /IRU1971/ има вероятност да прерасне е Конгрес. Ще се опитам да подкрепя Българската ромска общност за предстоящите извънредни парламентарни избори по време на тридневният ни международен форум в Будапеща.
Бих се радвал ако до тогава представителите на българската ромска общност ,политическите субекти ,излъчени от общността,НПО ,Интелектуалци и интелигенцията на ромската общност- ПОСТИГНАТ СЪГЛАСУВАНОСТ ,за участието в парламентарните избори.
Едва сега ,след 16 години виждам желанието на българските роми ,за включването им в обществено политическият живот на страната,като ЕДИНСТВЕНА алтернатива за бъдещето на децата им и на самите тях. Но...ако това не се случи,то в близките 50 години,поне аз не виждам възможности за подобряване условията им на живот, подобряване на инфраструктурата в районите където живеят,разрешаването на жилищният проблем,здравеопазването и на първо място образованието на подрастващото ново поколение от не грамотни хора.Нека всеки се сърди на самият себе си,ако и този път не дадат вота си,за себе си ,за своите избраници.
Смо тогава Международен Ромски Съюз 1971 (носителят на символите на международната ромска общност)ще може да подкрепи усилята на БЪЛГАРСКИТЕ РОМИ със всички законно позволени средства.
Уважаеми сънародници,спрете най на края задълбочаващата се демографска криза сред ромската общност,САМО СЕГА НА ТЕЗИ ИЗБОРИ- може да се сложи началото на връщане на нашите деца и близки ,скитащи се не мили и не драги в чуждите страни,за да изкарват прехраната си.
Уверявам Ви,че централният изпълнителен съвет IRU,заедно с Международен Ромски Министерски Съвет-IRU1971,ЩЕ БЪДЕ С ВАС ако желаете това.
 — kopā ar Oleg KozlowskiCioaba Dorin,Arben Kosturi un Gjergji Sulioti.

http://www.dw.com/ro/genocidul-romilor-din-republica-moldova-%C8%99i-ucraina/a-42749520