Diemzel, Latvijas specialas skolas un internatos ir salidzinosi daudz roma(ciganu) berni..
 Es piedalijos LPPA semināru skolu psihologiem "Individuālās
pieejas īstenošana izglītības procesā izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem", kurš notika 06.10.2017. Rīgā, Avotu ielā 44, Rīgas Avotu
ģimnāzijas telpās.
                 

Semināra vadītāja: Mg. Paed., Mg. Spec. Paed. Sarmīte Safronova

Seminārā piedalās: Mg. Psych. Diāna Strause, Mg. Spec. Ped. Inita Kolkovska, logopēds Andra Maksimova

mas aktualitāte: Latvijā pēc IZM datiem 2015./2016. m. g. no kopējā izglītojamo skaita ar speciālām vajadzībām 65% integrēto skolēnu vispārējās izglītības iestādēs ir izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem. Līdz ar to svarīgi identificēt šos izglītojamos jau pirmsskolas vecumā, izmantot atbilstošas prasmes darbā ar tiem, veidojot sadarbību atbalsta komandā.

Programmas mērķis: paaugstināt pedagogu  un psihologu profesionālo kompetenci un sekmēt izglītojamo ar speciālām vajadzībām kvalitatīvu iekļaušanu izglītības sistēmā, sniegt zināšanas par bērnu attīstības traucējumu veidiem pirmsskolas vecumā.

Programmas mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu pedagogi, psihologi, atbalsta personāls

Plānotie rezultāti: Attīstīt izpratni par jauktiem attīstības traucējumiem, to izpausmēm, diagnostikas metodēm; prasmes plānot un vadīt pedagoģisko darbu izglītojamiem ar atšķirīgu spēju līmeni, atbilstoši izglītojamo veselības stāvoklim un intelektuālajam attīstības līmenim

Semināra gaitā: paredzēta zināšanu un pieredzes apmaiņa gan psihologiem, gan pedagogiem; diskusijas, praktisko ieteikumu sniegšana no vadītāju puses; kā arī informācija par normatīviem aktiem (likumiem, MK noteikumiem, VISC rekomendācijām un citiem), attiecināmiem uz iekļaujošo izglītību. diskusijas, praktiskais darbs, programmas izvērtējuma anketa

Apliecibas Nr.9226

 P1130640.JPG
Spied šeit lai atvertu


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.