https://crs.ceu.edu/index.php/crs?fbclid=IwAR0IaZMLeLeKMGPtdPh0B2EahfFmOq1vcH38-xAWOSHPTzix-U-wZAbz--I


PRINCIPAL CONTACT

  • Name: Márton Rövid
  • Address: Romani Studies Program; Central European University; Budapest 1051; Nádor utca 9.; Hungary
  • Title: managing editor
SUPPORT CONTACT

2-12-PB.pdfRomu tautības pieaugušo lasītprasmes un rakstītprasmes apguves projekts


Pirms diviem gadiem, ADRA Latvija saņēma ziņu no Valdemārpils sociālā dienesta darbinieces Guntas Vilnes par to, ka Latvijā pastāv reāla analfabētisma problēma! Pēc sarunas ar sociālā dienesta pārstāvi, ADRA Latvija lūdza organizēt tikšanos ar tiem Romu kopienas pārstāvjiem, kuri tam piekrita. 
Sarunu gaitā noskaidrojās, ka tā patiesi ir problēma, kuru daudziem kauns atzīt. Bieži nācies ciest, pat nonākt policijā, jo parakstīts dokuments, kura saturs nav skaidrs. Ja nepieciešams iekārtoties oficiālā darbā, darba līgumā ierakstītie pienākumi nav saprotami. Citam tik ļoti nepieciešamās autovadītāja tiesības nav iespējams iegūt, jo nav iespēju izlasīt ceļu satiksmes noteikumus. Vēl kādam pat elektrības skaitītāju rādījumu jālūdz aizpildīt sociālajam darbiniekam. Ir labi, ja vari saņemties un uzticēties, lūgt palīdzību. 
Sazinoties ar citām Latvijas nevalstiskajām organizācijām ADRA secināja, ka visi pagātnes projekti vērsti uz bērnu interešu aizsardzību, bet pieaugušajiem un lasītprasmes problēmas risināšanai vēl neviena organizācija nav pievērsusies. 
ADRA ir starptautiska kristīga organizācija, kura apvieno vienā kopējā tīklā birojus vairāk kā 120 pasaules valstīs. Tiekoties ar Eiropas ADRA biroju pārstāvjiem kopīgā kongresā noskaidrojās, ka Albānijā ir līdzīga problēma, un tur ADRA uzsākusi lasītprasmes apmācības projektu, izmantojot atjaunoto Freires lasītmācīšanas pieeju, pastiprinot vietējās kopienas iesaistīšanos. Tika iegūti attiecīgi materiāli un metodika angļu valodā, uzrakstīts projekta pieteikums ADRA International birojam, uzrunāti ziedotāji ASV.
Saņemot finansējumu pilotprojektam, ADRA Latvija noslēdza sadarbības līgumu ar profesionāļiem un Romu kopienas projektos pieredzējušo biedrību “Izglītības iniciatīvu centrs”, kura apņēmās iztulkot un pielāgot metodoloģiju Latvijas apstākļiem, apmācīt un konsultēt darba grupu vadītājus, piedalīties pilotprojekta novērtēšanā.Attēlā: Darba tikšanās pirms metodoloģijas izstrādes, piedalās IIC pārstāvji Daiga Zaķe, Kristīne Liepiņa, Valdemārpils Sociālā dienesta pārstāve Gunta Vilne, Sabiles vidusskolas sociālais pedagogs Inese Dragūne.
Šobrīd metodoloģija ir iztulkota, ir atrastas un piesaistītas fasilitatores (darba grupas vadītājas) pirmajai grupai Sabilē, kurām pasniegta apmācība par metodikas pielietošanu. 
Mums ir prieks darīt zināmu šo pirmo divu drosmīgo meiteņu vārdus – Arta Millere (attēlā no labās puses) un Viktorija Blumbaha. Arta jau vairākus gadus ir iesaistīta dažāda līmeņa projektos ar Romu tautības cilvēkiem gan ārzemēs, gan Latvijā, bet Viktorija ir jauna skolotāja, kura pati uzaugusi Sabilē un labi pārzin vietējo situāciju.
ADRA uzsāktā projekta mērķis ir nodrošināt ar motivāciju apveltītiem Romu tautības pieaugušajiem, kuri neprot lasīt un rakstīt, šo prasmju pamatiemaņu apguvi caur īpaši radītu vidi. Tā būtu vieta, kurā tie nejustos atstumti, nejustos pazemoti vai mazvērtīgāki kā citi sabiedrības locekļi; kurā tie uz uzticības pamata spētu izpauzt savas emocijas un ar ikdienas dzīvi saistītos pārdzīvojumus; kurā nostiprinātos apziņa par savu piederību Latvijas sabiedrībai, iepazīstot tās sabiedriskās dzīves norises un tikumiskās normas, nezaudējot Romu kā kopienas un minoritātes kultūru un vērtības.
Nodarbību laikā tās dalībnieki pārrunā kārtējo aktuālo tēmu, piemēram – dalībnieku mājsaimniecību karte, dabas resursu karte, veselības kalendārs, ģimenes ienākumi un izdevumi, u.tml. Uz pārrunu pamata tiek veidotas tēmas kartes, kartēs esošajiem objektiem tiek piešķirti dažādi simboli.
Savukārt, balstoties uz karti, tiek apgūtas zilbes un dažādi vārdi.Attēlā: Darbs nodarbībā.
Pirmā nodarbība notika piektdien, 2014.gada 14.februārī, “Čigānu vakara” ietvaros, kurus jau ilgstoši un regulāri rīko Latvijas evaņģeliski-luteriskās draudzes mācītājs Mareks Ignats. Tajā seši dalībnieki bija ieinteresēti arī turpināt mācības.
Otrā nodarbība norisinājās pilotprojektam atvēlētajās telpās, sadarbojoties ar biedrību  “Stāvu augstāk”. Šoreiz, nodarbībā piedalījās jau deviņi dalībnieki, divi no tiem bija Sabiles vidusskolas audzēkņi, kuri tika izraudzīti un pievienojās grupai pēc sarunas ar skolas direktori un sociālo pedagogu.Attēlā: Kartes pārnešana un papīra.
Sabilē nodarbības pirmās kārtas ietvaros notiks līdz 2014.gada 15.maijam, biedrības “Stāvu augstāk” telpās Ventspils ielā 4/6, trešdienās un piektdienās no plkst. 10:00 līdz 12:00. Attēlā: Nodarbības dalībnieki priecīgi iesaistās aktivitātēs, biedrības “Stāvu augstāk” telpās Venstpils ielā 4/6, Sabilē.
Pilotprojekta otrā kārta paredzēta 2014/2015 gada rudenī-ziemā, un pēc tās sekmīgas pabeigšanas, metodoloģiju plānots papildināt ar gūto pieredzi un izveidot adaptētu mācību materiālu, kuru varētu pielietot arī citās Latvijas vietās motivēto Romu kopienas cilvēku iesaistei lasītprasmes un rakstītprasmes apguvē.
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā Romi sastāda 0,4% no visiem Latvijas iedzīvotājiem jeb 8536 cilvēkus. Kā norāda Izglītību iniciatīvu centrs savā 2011.gada pētījumā “Romi Latvijā”, oficiālā statistika neatspoguļo patieso skaitu, un tas dažādās Latvijas vietās ir vidēji par 20 % lielāks. Pēc provizoriskām aplēsēm, lasītprasme un rakstītprasme varētu būt aktuāla problēma līdz pat 2000 pieaugušo Romu tautības cilvēkiem Latvijā.
ADRA Latvija īpaši pateicas Valdemārpils sociālā dienesta pārstāvei Guntai Vilnei, biedrībai “Izglītības iniciatīvu centrs” pārstāvēm Daigai Zaķei, Kristīnei Liepiņai un Sandrai Krauklei, biedrības “Stāvu augstāk” vadītājiem Mārim un Ilzei Grosiem, macītājam Marekam Ignatam, Sabiles vidusskolas direktorei Ilzei Bērziņai un sociālajai pedagoģei Inesei Dragūnei - par atbalstu pilotprojekta uzsākšanā, bet jo īpaši mūsu drosmīgajām un enerģiskajām Artai Millerei un Viktorijai Blumbahai - par izaicinājuma pieņemšanu pirmās darba grupas nodarbību vadīšanā!
Resurss: http://adra.lv/lv/page/romu_projekts