Sociālā rehabilitācija 

Sociālā rehabilitācija nozīmē cilvēka sociālo spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai atgrieztu cilvēku sabiedriskajā un darba dzīvē, atjaunojot vai apmācot tām prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas.

Valsts apmaksā  šādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti:

Sociālā rehabilitācija redzes invalīdiem - Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs, sniedzot sociālos pakalpojumus redzes invalīdiem, īsteno pasākumus, kas mazina redzes zuduma ietekmi uz personas sociālās funkcionēšanas spējām. Sociālo pakalpojumu sniedz klienta dzīvesvietā vai pie sociālo pakalpojumu sniedzēja.

Sociālo pakalpojumu sniedzējs izstrādā sociālās rehabilitācijas programmas un atbilstoši klienta individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam nodrošina:

 • psiholoģiskās adaptācijas treniņus;
 • orientēšanās un pārvietošanās iemaņu apguvi;
 • pašaprūpes iemaņu apguvi;
 • Braila raksta apguvi;
 • tiflotehnikas lietošanas apmācību;
 • specializēto datortehnoloģiju un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas apmācību;
 • fiziskā un intelektuālā darba pamatprasmju apguvi;
 • saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu pilnveidi;
 • pielāgoto sporta aktivitāšu apguvi;
 • konsultācijas un palīdzību klienta sociālo problēmu risināšanā.

Sociālo pakalpojumu sniedzējs atbilstoši klienta individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam nodrošina atsevišķus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus klienta patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguvei (nepārsniedzot 300 stundas gadā) vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu (ar uzturēšanos pie sociālo pakalpojumu sniedzēja) klienta patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguvei (nepārsniedzot 150 dienas reizi piecos gados). Sniedzot klientam sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo pakalpojumu sniedzējs darbojas pēc komandas principa, nosakot atbildīgo personu par sociālās rehabilitācijas procesa gaitu.

Sociālā rehabilitācija dzirdes invalīdiem - Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs, sniedzot sociālo pakalpojumu dzirdes invalīdiem, īsteno pasākumus, kas mazina dzirdes zuduma ietekmi uz personas sociālās funkcionēšanas spējām. Sociālo pakalpojumu sniedz klienta dzīvesvietā vai pie sociālo pakalpojumu sniedzēja.

Sociālo pakalpojumu sniedzējs izstrādā sociālās rehabilitācijas programmas un atbilstoši klienta individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam nodrošina:

 • latviešu zīmju valodas tulka un komunikācijas pakalpojumus;
 • latviešu zīmju valodas lietošanas apmācību;
 • saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguvi;
 • psiholoģiskās adaptācijas treniņus;
 • palīdzību un atbalstu klienta sociālo problēmu risināšanā.

Sociālo pakalpojumu sniedzējs atbilstoši klienta individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam nodrošina atsevišķus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās integrācijas veicināšanai (nepārsniedzot 150 stundas gadā) vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu klienta patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguvei (nepārsniedzot 150 dienas piecos gados). Sniedzot klientam sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo pakalpojumu sniedzējs darbojas pēc komandas principa, nosakot atbildīgo personu par sociālās rehabilitācijas procesa gaitu.

Savukārt cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem valsts rindas kārtībā nodrošina sociālās rehabilitācijas kursu. Tas ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, iesaistīties sabiedriskā dzīvē u.tml. Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.

Šos pakalpojumus sniedz Sociālās integrācijas valsts aģentūra. Pakalpojuma saņemšanai jāpiesakās savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Plašāka informācija Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, tālruņi: 67771037 un 67769890.


Avots: https://www.lm.gov.lv/text/1319